Archive for November, 2009

28 November

Happy Birthday

เห็น MV ตัวนี้แล้ว นึกถึงฉากหนึ่งใน Full metal alchemist แฮะ
รู้สึกว่า เวลาที่ผ่านไป ไม่ได้ช่วยอะไรมากนอกจากทำให้เราชาชินไปแล้ว..

“ おめでとう!  おめでとう!  おめでとう!