« »

ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน ตำรวจยึดไม่ได้???

by nuch


ที่มา: http://www.ceemeagain.com//tv/watch/24/59/ตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้.html

คิดว่าหลายคนคงจะได้รับ FW mail เรื่องนี้กันมาบ้างแล้ว แต่จะเชื่อถือได้แค่ไหนเนี่ยสิ  วันนี้น้องซีมีคำตอบให้พวกเราแล้ว..

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 140 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอัน เกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระ ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูก ใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย

สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ใน มาตรา 157ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และ มาตรา 160ทวิ ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ

ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ เป็นการชั่วคราวก็ได้แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ ออกใบสั่ง

สำหรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสาม ให้ใช้แทนใบอนุญาต ขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน ได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ ปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที

ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้า หน้าที่ออกใบสั่ง แต่ไม่พบตัว ผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่

การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่อธิบดีกำหนด

*หมายเหตุ มาตรานี้ความเดิมได้ถูกยกเลิกไป และมีการเพิ่มเติมข้อความ ใหม่เข้าไปโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 ใน มาตรา 17 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 39 หน้า 48-49 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2535

ที่มา: http://www.rsp.go.th/rsp/index.php?option=com_content&view=article&id=144:—2522-&catid=37:2009-01-19-11-37-46&Itemid=61

สรุปแล้ว FW mail เรื่องตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้ มันมั่วเจ้าค่ะ

อย่างที่เขาบอกกันว่า 99.99% ของ FW mail นั้นไม่เป็นความจริง  … แต่เอ..  แล้วพวกเมล์ที่อ้างเรื่องอาหารปลอมจากเมืองจีนล่ะ  จะเชื่อถือได้แค่ไหน?  ตอนนี้มันทำเราซื้อสาหร่าย ซื้อหน่อไม้จีนด้วยความระมัดระวังขึ้นมากๆ  ชนิดว่า ถ้าไม่มั่นใจก็เลือกที่จะไม่ซื้อไม่กินมันเลย…

Leave a Reply

:D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: